Algemene voorwaarden

Doel van de website

De website www.huisvanhetkindhaspengouw.be is een wegwijzer en biedt informatie aan over de dienstverlening van Huis van het Kind Haspengouw.

Huis van het Kind Haspengouw is geen dienst, maar een intergemeentelijk samenwerkingsverband.

De Hummeltjes vzw treedt op als vertegenwoordiger en contactpersoon van de website www.huisvanhetkindhaspengouw.be van Huis van het Kind Haspengouw.

De informatie op de website van Huis van het Kind Haspengouw is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Deze informatie kan dus geenszins worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen kan je steeds contact opnemen met de bevoegde dienst of verstrekker van een aanbod.
Huis van het Kind Haspengouw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie op de website volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de Huis van het Kind Haspengouw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Vrijwaring van aansprakelijkheid voor technische storingen en inhoud website en gebruik van hyperlinks en verwijzingen

Huis van het Kind Haspengouw spant zich in om onderbrekingen tijdens het consulteren van de website, die te wijten zijn aan technische fouten, zoveel mogelijk te voorkomen. Huis van het Kind Haspengouw kan evenwel niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zal zijn en niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Huis van het Kind Haspengouw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of voortvloeit uit de op de website ter beschikking gestelde informatie, dit met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma's.
De website van Huis van het Kind Haspengouw kan links naar websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarvoor Huis van het Kind Haspengouw evenwel geen rechtstreekse noch onrechtstreekse aansprakelijkheid draagt zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van de website betreft.

Auteursrechten (Copyright © Huis van het Kind Haspengouw)

De informatie op de website van Huis van het Kind Haspengouw mag kosteloos worden geconsulteerd en ook voor persoonlijk gebruik worden gedownload en gereproduceerd. Andere aanwendingen van de ter beschikking gestelde informatie kunnen enkel met bronvermelding en na voorafgaande schriftelijke toestemming van Huis van het Kind Haspengouw (via de webbeheerder).

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Huis van het Kind Haspengouw hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan je evenwel gevraagd worden persoonsgegevens kenbaar te maken. In dat geval worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd.
Huis van het Kind Haspengouw garandeert je hierbij dat je persoonsgegevens enkel worden ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie of diensten te verstrekken. De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot deze doelstellingen en jouw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt of doorgegeven aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. Je hebt steeds toegang tot je persoonsgegevens, je kunt de juistheid ervan verifiëren en hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kun je contact opnemen met Huis van het Kind Haspengouw via de webbeheerder. Huis van het Kind Haspengouw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.”